سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرزاد مرادپوری – کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
مسعود مجرب – دانشجوی دکتری مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور دستیابی مهندس زلزله به یک طراحی مناسب و مقاوم در برابر زمین لرزه در یک ساختگاه معین ضروری است که مطالعات لرزه خیزی با ویژگی های مختلف (همچون بزرگاهای مختلف ) برای ساختگاه مذکور انجام پذیرد تا بتوان پارامترهای مهم و نیز محتم ل جنبش زمین را تعیین کرد. در این مطالعه سعی ، ۱ و ۳ ، شده است تا با توجه به لرزه زمین ساخت و گس لهای متعدد گستره محل ساختگاه سدهای دز ۲ زون های لرزه ای مختلف معین شده و با تفکیک خطر لرزه ای، پارامترهای زمین لرزه طراحی و طیف خطر یکنواختUniform Hazard spectrum برای دوره بازگشت ۴۷۵ ، همچنین دوره بازگشت های ۹۷۵ و ۲۴۷۵ محاسبه و نشان داده شد هاست. همچنین میانگین بیشینه شتاب افقیPGA) برای هر کدام بر اساس مدل های کاهندگی مختلف محاسبه شده و طیف خطر یکنواخت ارائه شده است