سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صمد ظاهرمند – کارشناس ارشد ژئوتکنیک، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت
خدارحم شفیعی مطلق – کارشناس ارشد زمین شناسی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت

چکیده:

شهر یاسوج که در سلسله جبال زاگرس و در زون زاگرس چین خورده قرار دارد به علت قرار گرفتن دراطراف چین خوردگیها و گسلهای فعال و لرزه خیز، از زمین لرزه های متعددی متاثر شده است. لذا وجودگسلهای فراوان منطقه و خسارات ناشی از زمین لرزه، لزوم پهنه بندی خطر این پدیده را در منطقه ضروری می نماید. در این مطالعه جهت ارزیابی خطر زمین لرزه در شهر یاسوج از دو روش احتمالی و تحلیلی استفاده می شود. از آنجا که لرزه خیزی این منطقه عمدتا به فعالیت گسلهای موجود مرتبط می باشد، مهمترین گسلها تا محدوده ۶۰ کیلومتری که می تواند باعث لرزه خیزی در شهر یاسوج گردند، مورد بررسی قرار گرفته اند.همچنین زمین لرزه های گزارش شده تاریخی و ثبت شده دستگاهی رخداده در یاسوج و اطراف آن تا شعاع ۱۰۰ کیلومتری محدوده مطالعاتی گردآوری شده و سپس با استفاده از روابط احتمالاتی و میرایی، توان لرزه زایی، بیشینه سرعت و جابجایی، شدت نسبی زلزله و مولفه افقی شتاب بستر سنگی برای شهر یاسوج محاسبه گردید.