سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نجمه آگاه – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
محمدرضا فتحی عمادآبادی –

چکیده:

در این تحقیق، حذف یون فلزی سرب از فاضلاب صنعتی توسط لجن فاضلاب و باعبور نمونه های مایع از یک سیستم ستونی کوچک انجام شده است. لجن فاضلاب در دمای ۳۸۳ کلوین درون آون خشک می شود تا رطوبت آن از بین برود. پس از خشک کردن، لجن ها خرد می شوند و ذرات لجن با الکهای استاندارد در سه مش ۴۰۰۴ و ۱۴۴ طبقه بندی می شوند. درصد حذف یون فلزی سرب توسط اندازه گیری مقدار جذب قبل و بعد عبور محلول نمونه از ستون حاوی جاذب، به وسیله ی دستگاه جذب اتمی محاسبه می شود. جذب سرب به عنوان تابعی از قدرت یونی، غلظت قدرت یونی، احیاء ستون، سرعت جریان، اثر یون های مزاحم و دما مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج، حداکثر جذب ) ≈ )%۱۴۴ در شرایط بهینه مشاهده شده است.