سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صفر معروفی – دانشیار گروه آبیاری دانشگاه بوعلی سینا همدان
اعظم احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمد کهریزی – مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
کمال طاهری – دبیر کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

چکیده:

در این پژوهش به مدت یک سال پساب خروجی تصفیه خانه کرمانشاه به صورت روزانه و هفتگی نمونه برداری و نحوه تثبیت لجن دفعی مورد بررسی قرار گرفت ه است . نتایج و مقایسه آ ن با استانداردهای ملی حاکی از آن است که از نظر شوری، پساب حاصله در کلاس زیاد بوده که برای گیاهان مقاوم به شوری با احتساب آبشویی قابل مصرف خواهد بود میزان عناصر سنگین پساب، در حد ناچیز بوده و مقادیر متوسط پارامترهای COD,BOD5,TSS در پساب فاضلاب خروجی به ترتیب ۳۳/۱ و ۲۸و۳۷۹ میلیگرم در لیتر تعیین شده است. مقادیر نیتروژن و فسفر کل در فاضلاب ورودی و مقادیر نیتریت، نیترات و نیتروژن آمونیاکی، نیتروژن و فسفر کل در پساب خروجی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته اند. از نظر میکروبی نیز، تعداد کلیفرمها به طور متوسط MPN/100 ml56200 بوده که بیش از حد مجاز برای استفاده کشاورزی است . نتایج بررسی بر روی لجن دفعی تصفیه خانه بیانگر عدم وجود مدیریت مناسب در این رابطه است . با انجام فرآیند گندزدایی پساب به صورت منظم، یک سیستم لاگون شامل فیلتراسیون ریز چند بستری و حوضچه ته نشینی با زمان ماند زیاد میتواند پساب تصفیه خانه را برای کشاورزی مناسب ساخته و از هدر رفت و برگشت مجدد ان به آبهای سطحی آلوده جلوگیری نم اید. با توجه به استانداردهای رایج حفاظتی محیط زیست، میتوان از این پساب ه ابه عنوان یک منبع آب جدید درآبیاری بهره گرفت.