سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد ،زمین شناسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحدزرن
روح اله قره چاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد ،زمین شناسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحدزرن
سروش میرزاقراچه – دانشجوی کارشناسی ارشد ،زمین شناسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحدزرن

چکیده:

رسوبات سولفاته از اجزای مهم بسیاری از میادین نفتی می باشد و معمولاً پوش سنگ مخازن هیدروکربنی را تشکیل می دهد.در این مطالعه رسوبات سولفاته درپوش سنگ میدان نفتی آغاجاری مورد ارزیابی قرار گرفته است.در این میدان، بخش ۱ سازندگچساران با ضخامت متوسط ۵۰ متر و سنگ شناسی انیدریت، مارن، آهک و شیل بیتومینه بعنوان پوش سنگ درنظر گرفته میشود .مقاطع نازک میکروسکپی Gamma Ray وSonicاین مطالعه روش های زیر بکار گرفته شده است: نمودارهای چاه پیمایی و ایزوتوپ کربن .با توجه به ستون لیتواستراتیگرافی ترسیم شدهSEM-EDS) میکروسکپ الکترونی مجهز به سیستم تجزیه عنصریبرای کل میدان ۷ تا ۸ واحد مجزای انیدریتی با ضخامت متفاوت در داخل پوش سنگ شناسایی شد رسوبات انیدریتی در این واحدها ضربدری، انترالیتیک و بلوکی در تعیینLath)، دارای تنوع بافتی و فابریکی زیادی میباشند که پارهای از آنها مثل بافت ندولی، نازکمحیط رسوبگذاری و بررسی تغییرات آنها در طی تدفین بکار برده میشود .مهمترین فرایندهای دیاژنزی رسوبات سولفاته در میدان در افقهایδ۱۳C نفتی آغاجاری عبارتند از :انیدریتزایی، سیمانی شدن، تبلور دوباره، تراکم و جانشینی .مطالعه ایزوتوپ کربن ۲۰ %- را نشان میدهد . دادههای لیتولوژیکی، پتروگرافی و مطالعات ایزوتوپی کربن دلالت (کربناته همراه لایه های انیدریتی مقدار بر محیط رسوبگذاری حد واسط)مردابی یا سبخایی دارد