سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای هیدرولیکی دانشگاه قم
احسان جباری – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم
هادی عباسی – کارشناس ارشد مطالعات کیفی شرکت مهندسین مشاور یکم

چکیده:

در این تحقیق با کاربرد نرم افزار CE-QUAL-W2 در سه حالت کم آبی، نرمال و پرآبی شررای کیفری منرزن سرد بافرت از نیرر ت ییررات ماهیانه پارامترهای دما و شوری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از وجود یک دوره لایه بندی حرارتی است که در حردود ۹ مراه از سرالادامه دارد. این لایه بندی حرارتی از اواخر فروردین ماه شروع شده و در مررداد و شرهریور بره اوی میرسرد لااخرت ۱۹ درجره سرانتیگراد برینرولایه و زیرلایه( و در ماه های بهمن تا فروردین اخت ط مشاهده می شود. همچنین نتایج دلالت بر وجرود لایره بنردی شروری همزمران برا لایره بندی حرارتی دارد. بیشترین مقدار شوری ۳۰۳ میلیگرم در لیتر می باشد که با توجه به حداکثر مطلوب لا ۰۰۰ میلیگرم در لیتر( ، منزن سد بافرت به لحاظ مصار شرب و کشاورزی در حد مطلوب قرار دارد. برای افزایش کیفیت آب منزن سد بافت و جلوگیری از پیری زود رس آن مری توان به اقداماتی از قبیل تنلیه آب از لایه های تحتانی در شهریور ماه لااوی لایه بندی حرارتی( ، در دی ماه لاقبل از وقوع فرآیند اخت ط( و نیرز هوادهی آب خروجی از آبگیرها با روش های معمول اشاره کرد