سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسین ظهره وند – دانشجوی کارشناسی ارشد-عمران- آب- دانشگاه صنعت آب و برق
میرحسن سیدسراجی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق،تهران،حکیمیه
سیدحسین هاشمی – استادیار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ولنجک

چکیده:

باتوجه به تاثیر مستقیم کیفیت آب در منابع طبیعی و هم چنین شرایط برداشت، ذخیره و انتقال آن به محل تصفیه خانه بر فرآیندهای مورد استفاده و کیفیت آب خروجی تصفیه شده امروزه روش هایی که برحفظ و بهبود کیفیت آب در منبع تاکید دارند از اهمیت بالایی برخوردار گردیده است.ساخت و بهره برداری از مخازن سدها منجر به دو تغییر عمده در روند جریانهای طبیعی رودخانه ها می شود .اول آنکه احداثمخزن باعث افزایش زمان ماند آب و همچنین باعث ایجاد پدیده لایه بند ی آب در مخزن می گردد .این عوامل باعث می شود که کیفیت آب خروجی از سد همان کیفیت آب ورودی به مخزن نباشد، به عبارت بهتر سد و مخزن آن باعث ایجاد تغییرات عمده کیفی آب رودخانه می شود .از آنجایی که تمام فرآیندهای بیولوژیکی و شیمیایی اکوسیستم های آبی تابعی از دما می باشد،لذا شناخت رژیم حرارتی و اثرات آن در داخل مخزن و تاثیر آن بر آب خروجی از اهمیت ویژه ای برخوردار است در این مقاله پدیده لایه بندی حرارتی مخزن سد لتیان با استفاده از مدل ریاضی دوبعدی ۲CE-QUAL-W برای سال ۸۸ مورد بررسی قرار گرفته است. . در این مطالعه ابتدا داد ه های سد لتیان شامل داده های ژرفاشناسی مخزن سد، اطلاعات هواشناسی و هیدرولوژی مربوط به مخزن سد ماملو تهیه گردید .پس از انجام کالیبراسیون تراز آب، درمرحله بعد شبیه سازی رفتار حرارتی سد ماملوا بر اساس تغییرات دمایی مدل گردید .نتایج حاصل از مدلسازی نشان دهنده وجودلایه بندی تابستانه حرارتی و به تبع آن لایه بندی کیفی مخزن سد لتیان می باشد