سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهرداد محلوجی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
احمد جعفری –

چکیده:

به منظور بررسی و مقایسه عملکرد هفت لاین جدید امیدبخش با شاهد نصرت ویوسف درمنطقه اسلام آباد درشرایط زارع این آزمایش انجام شد و لاینهای مورد آزمایش عبارت بودند ازMB-85-3 ، MB-85-5 ، MB-85-18 ، MBD-85-3وMBD-85-6 ، MBD-85-8 . MBD-85-14 لاین ها و ارقام درسه تکرار ودرقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی کشت گردد مساحت کاشت هریک از ارقام ۲۵مترمربع و شامل ۱۰ خط ۱۰متری با فاصله خطوط ۲۵سانتیمتر بود فاصله بین ارقام ۴۰سانتیمتر درنظر گرفته شد تراکم مورد استفاده ۴۵۰بذردرمتر مربع است که براساس وزن هزاردانه هررقم برای مساحت موردنظر محاسبه و پس از ضدعفونی کردن برای کاشت اماده گردید درطول دوره رشد مراقبتهای زراعی لازم صورت گرفته و یادداشت برداری های لازم انجام شدمهمترین صفات عبارتند ازتاریخ کاشت ظهورسنبله و رسیدگی فیزیولوژیک ارتفاع بوته تعدادسنبله درواحد سطح وضعیت آفات و بیماریها پس از رسیدگی عملکرد دانه هررقم درهرمزرعه تعیین و وزن هزاردانه آنها اندازه گیری شد تجزیه و تحلیل آماری براساس طرح بلوکهای کامل تصادفی و با استفاده ازنرم افزار SAS انجام شد براساس نتایج بدست آمده اختلاف معنی داری بین لاین ها ازنظر عملکرد دانه درسطح پنج درصد درشرایط استرس و بدون استرس وجود داشت.