سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حشمت پسندیده – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه محقق اردبیلی
آیدین حمیدی – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال
رئوف سیدشریفی – دانشگاه محقق اردبیلی
صمد مبصر – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال

چکیده:

به منظور ارزیابی برخی صفات ارقام تجاری سویای کشور شامل ویلیامز، ساری، تلار و ۰۳۳ پژوهشی آزمایشگاهی به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در سال ۱۳۸۸ به اجرا در آمد. فاکتورهای مورد بررسی شامل دو عامل ارقام تجاری سویا و سطوح مختلف قوه نامیه بودند. ابتدا در آزمایشگاه تجزیه کیفی بذر مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در کرج، از نمونه بذرهای های ارسالی، بذرهای دارای قوه نامیه استاندارد( ۸۵ )، بالای استاندارد و زیر استاندارد که در استان مازندران تولید شده بودند، انتخاب شده و نمونه ها تحت آزمون جوانهزنی استاندارد قرار گرفته و قوه نامیه و برخی از شاخص های مرتبط با بنیه بذر و گیاهچه اندازهگیری شدند. نتایج نشان داد که کلیه صفات تحت تأثیر سطوح قوه نامیه قرار گرفتند. ولی ضریب سرعت جوانه زنی، متوسط زمان لازم برای جوانه زنی و درصد جوانهزنی نهایی تحت تأثیر رقم قرار نگرفتند. جداول مقایسه میانگین حاکی از برتری ارقام دارای بذرهای با قوهنامیه و وزن بالاتر در مورد بسیاری از خصوصیات مانند وزن خشک گیاهچه، طول گیاهچه، درصد گیاهچههای نرمال و شاخص بنیه طولی گیاهچه بود. ارقام دارای قوهنامیه بالا و استاندارد دارای فرسودگی کمتر و وزن صد دانه بالاتری بودند.