سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

منیژه لاله پور – استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهر،دانشگاه مراغه،نویسنده مسئو
هوشنگ سرور – استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهر،دانشگاه مراغه

چکیده:

مسائل و مشکلات ناشی از رشد فزاینده و شتابان شهرنشینی و روند سریع گسترش شهرها سیاستگذاری درزمین شهری را بیش از پیش ضروری ساخته است خریدوفروش بدون محدودیت زمین دربازار و عدم دریافت اضافه ارزش زمین از مالک منجر به سرازیرشدن سرمایه ها دربخش زمین کمبود و افزایش قیمت آن می شود این مساله مانع عمده ای درراه توسعه کالبدی فضایی قاعده مند شهرهاست از این رو رویکرد مقاله حاضر قوانین و سیاست های زمین شهری را پس از انقلاب مورد بررسی قرار داده است نتایج این بررسی نشان میدهد که با وجود اقدامات و سیاست های انجام گرفته دربخش زمینه دولت ها برای مقابله با سرازیرشدن سرمایه ها دربازار زمین از عزم سیاستگذاری کافی برخوردار نبوده اند به این دلیل سیاست ها و قوانین دولت دربخش زمین و مسکن قادر به کنترل سوداگری دراین بخش نبوده است درپایان با اتکا برکاستی ها و ناکارآمدیهای مداخلات گذشته دربازار زمین پیشنهاداتی درارتباط با مدیریت و نظام مالیات موثربر زمین ارایه شده است.