سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پروین محمدی فارسانی – کارشناسی ارشد رفتار حرکتی
سیده ناهید شتاب بوشهری – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

امروزه در تمام دنیا برای ارزیابی رشد فیزیکی و سلامت کودکان از شاخص هایی نظیر قد و وزن استفاده می شود زیرا سنجش این شاخص ها ساده است. هدف تحقیق حاضر بررسی برخی ویژگی¬های آنتروپومتریکی دختران ۴ تا ۵ ساله اهواز و مقایسه آن با استاندارد NCHS می باشد. بدین منظور ۱۱۱ کودک دختر (۴ تا ۵ ساله) از مهدکودک¬های شهرستان اهواز به صورت خوشه¬ای – تصادفی انتخاب شدند. ابتدا قد، وزن و سن اندازه گیری شد و سپس داده های به دست آمده با استفاده از آزمون t مستقل در سطح معنی¬داری ۰۵/۰ = α تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین شاخص های وزن و قامت در گروه سنی ۴ و ۵ سال از استاندارد مرجع کمتر بوده است ولی این تفاوت معنادار نبوده است. در مجموع نتایج تحقیق نشان داد که کودکان دختر از رشد بدنی مطلوبی برخوردار نیستند و احتمالاً با مشکلات تغذیه ای و کم تحرکی مواجه هستند.