سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی علیشاهی – بخش بیماریهای آبزیان، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگ
مسعود قربانپورنجف آبادی – گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز
مهرزاد مصباح – بخش بیماریهای آبزیان، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگ

چکیده:

در سال های اخیر جایگزینی آنتی بیوتیک ها با مواد جدید جایگاه ویژه ای در آبزی پروری یافته است .نانوذرات نقره با توجه به اثرات ضد باکتریایی، در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار گرفته اند . در این تحقیق اثرات ضد باکتریایی نانوذرات نقره بر سه باکتری بیماریزای مهم ماهی ( آئروموناس هیدروفیلا، یرسینیا راکری و استرپتوکوکوس اینیه ) مورد بررسی قرار گرفت . برای تعیین قدرت ضد باکتریایی نانو ذر ات نقره از روش های استاندارد میکرو دایلوشن (رقیق سازی در محیط مایع )، حداقل غلظت باکتری کشیMBC) و حداقل غلظت مهار رشدMIC)استفاده گردید . سپس غلظتMIC این ماده با روش ایجاد گوده در محیط مولر – هینتون آگار مورد استفاده قرار گرفته و قطر هاله مهار رشد هر باک تری مقایسه گردید. نتایج مشخص نمود که نانوذرات نقره اثرات ضد باکتریایی مناسبی بر هر سه باکتری دارند بطور کلی می توان نتیجه گرفت که نانوذرات نقره اثرات ضد باکتریایی مناسبی در برابر این سه باکتری داشته و در بین این سه باکتری بیشترین حساسیت را آئروموناس هیدروفیلا و بیشترین مقاومت را استرپتوکوکوس اینیه نسبت به این ماده نشان دادند که شاید گرام مثبت بودن استرپتوکوکوس اینیه یکی از دلایل مقاومت بیشتر این باکتری نسبت به این ماده نسبت به باکتری های گرام منفی می باشد . بر اساس نتایج این تحقیق می توان بعد از بررسی اثرات سمی این ماده در گونه های مختلف ماهی از آن بعنوان یک ماده ی ضد باکتریایی مناسب و ارزان استفاده کرد