سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی محمدزاده مقدم – مسئول آزمایشگاه گناباد میدان غدیر
مژگان حاجی زاده – کارشناس آزمایشگاه
عبدالصالح نجار – کارشناس ازمایشگاه

چکیده:

زعفران crocus sativus گیاهی است چند ساله که از دیرباز توسط ایرانیان مورد استفادهقرارگرفته است مهمترین قسمت مورد استفاده این گیاه کلاله های قرمز رنگ آن می باشد که به دلیل داشتن رنگ عطر و خواص ویژه دارویی درصنایع غذایی و دارویی کاربرد های فراوانی دارد قدرت رنگی زعفران عبارتست از جذب کروسین درطول موج ماکزیمم ۴۴۰ نانومتر برای محلول یک درصد از نمونه درسل یک سانتی متر قدرت رنگی یکی ازمهمترین فاکتورهای تشخیص کیفیت زعفرانمی باشد هدف ازاین مطالعه درجه بندی زعفران های ارسال به ازمایشگاه مواد غذایی مدیریت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گناباد از نظر قدرت رنگی م ی باشد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی استکه برروی ۲۸ نمونه ارسالی به آزمایشگاه مواد غذایی در طی سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ انجام شده است و میزان قدرت رنگی کروسین با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر UV-VIS مدل pc1600 شیمادزو اندازه گیری شده و سپس نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت با توجه به نتایج بدست آمده اگر درشرایط کاشت و داشت مناسب جمع آوری محصول فراوری انبارداری بسته بندی و آموزش مورد توجه قرارگیرد می توانیم شاهد افزایش تولید زعفرانهای ممتاز باشیم .