سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود لطیفیان – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری کشور
ابراهیم سلیمان نژآدیان – عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
مهران غزوی – موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

چکیده:

رشد، بیماریزایی و ضریب آلوده سازی بلاستوسپور و کنیدیوسپورهای اجدایه IRAN 441cقارچ Beauveria bassiana بر روی لارو و حشره کامل شپشه دندانه دار خرما در شرایط تغذیه از سه رقم مهم تجاری خرما شامل سایر، زاهدی و دیری مورد بررسی قرار گرفت. شاخص رشد قارچ جهت مقایسه سرعت رشد قارچ در بدن میزباند مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که نوع رقم خرمای مورد تغذیه (F=25/ 02 df=2 ، α=۰/۰۱ و مرحله رشدی حشره میزبان (F=15/ 75 df=5 ، α=۰/۰۱ دارای اثرات معنی داری بر روی شاخصFDI بوده است . میانگین شاخص رشد قارچ در رقم دیری بالاترین مقدار و در رقم سایر بالاتر از رقم زاهدی بود. میانگین شاخص رشد قارچ درحشرات کامل پرورش یافته روی رقم دیری و لاروهای پرورش یافته روی رقم زاهدی به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار را نشان دادند. میانگین شاخص رشد قارچ در تیمارهای مختلف نشان داد که آلوده سازی و رشد قارچ در بدن سوسک میزبان نه تنها به نوع رقم خرمای مورد تغذیه بلکه به مرحله رشدی میزبان نیز بستگی دارد