سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آیدین حمیدی – عضو هیئت علمی (استادیار پژوهش)
صمداله کرمی – کارشناس آزمایشگاه سلامت بذر و نهال موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نها
اکرم ماشی – کارشناس آزمایشگاه سلامت بذر و نهال موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نها
سپیده امین خاکی – کارشناس آزمایشگاه سلامت بذر و نهال موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نها

چکیده:

به منظور بررسی میزان الودگی بذرهای دلینته و کرک دار رقم تجاری ورامین به فلور میکروبی و بیمارگرهای بذر زاد در راستای بومی سازی نتایج برای تدوین استاندارد ملی بذر پنبه کشور، تعداد ۲۳۲ نمونه بذر از توده های بذری سال ۸۸ استان خراسان رضوی شامل ۶۵ نمونه دلینته و ۱۶۷ نمونه کرکدار به روش نمونه برداری استاندارد جمع آوری و در ازمایشگاه کنترل سلامت بذر و نهال بر اساس روش انجمن بین المللی آزمون بذر (ISTA)، تعداد ۱۰۰ عدد بذر بطور تصادفی انتخاب و در آزمایشگاه با کاشت ۱۰ عدد بذر در هر پتری دیش بر روی کاغذ جوانه زنی کشت گردیده و پس از مدت ۱۰ روز شناسایی قارچهای بذرزاد با مشاهده کلنی قارچ ها در زیر استریومیکروسکوپ و مشاهده اندامهای قارچ ها در زیر میکروسکوپ نوری انجام گردید. نتایج بیان کننده متوسط فراوانی ۱۸/۳ درصد برای Fusarium spp و ۲/۵ درصد Aspergillus flavus و ۲/۷ درصد Aspergillus niger و ۳/۶ درصد Alternaria spp. و ۱/۴ درصد Chetamium sp. و ۰/۳ درصد Rhizopus sp. و ۶/۶ درصد Penicillium spp و ۱/۳ درصد Trichothecium sp. و ۰/۱ درصد Nigrospora sp. و ۰/۱ درصد Rhizoctonia solani در بذرهای دلینته و برای بذرهای کرک دار ۷۸/۲ درصد برای Fusarium spp. و ۶/۸ درصد Aspergillus flavus و ۶/۳ درصد Aspergillus niger و ۶۶/۸ Alternaria spp. و ۳/۳ درصد Chetamium sp. و ۲/۸ درصد Rhizopus sp. و ۲درصد Penicillium spp و ۲۵/۶ درصد Trichothecium sp و ۰/۱ درصد Nigrospora sp. و ۲/۷ درصد Rhizoctonia solani و ۰/۴ درصد Myrothecium sp. و ۰/۱ درصد Curvularia sp و ۰/۱ Bipolaris sp براورد گردید. با عنایت به اهمیت بذر و سلامت آن در کشاورزی پایدار و مطالعات اکولوژیکی و بیولوژیکی عوامل بیماریزای بذر زاد در زراعت پنبه و ضرورت تدوین استانداردهای ملی کشور بر اساس آمارها و مبتنی بر مطالعات داخلی و غیره الزامی است.