سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر چراغی – دانشجو کارشناسی ارشد حشرهشناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شه
بهزاد حبیب پور – استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدسعید مصدق – استاد گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

مدیریت معمول کنترل موریانههای زیرزمینی در ایران شامل استفاده از حشرهکشهای خاک کاربرد میباشد که به منظور کاهش یا حذف جمعیت جستجوگر موریانهها بهکار میروند. با این حال استفاده مداوم از سموم شیمیایی در محیط زیست نگران کننده است. کنترل بیولژیک میتواند بهعنوان یکی از روشهای جایگزین آفتکشهای موجود در کنترل موریانهها محسوب شود. بیماریزایی قارچ مهمترین معیار برای انتخاب و بکارگیری آن جهت کنترل میکروبی موریانهها است قارچMetarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin بهعنوان عامل بیماری موسکاردین سبز حشرات، قارچی مهم در کنترل بیولژیک حشرات آفت محسوب میشود. در این تحقیق کارایی قارچ M. anisopliae جدایه Rhynchophorus در کنترل موریانه Microcerotermes diversus Silvestri (Iso.: Termitidae در آزمون غیرانتخابی به دو روش آغشتهسازی و غوطهورسازی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشها نشان داد که۵۰ LC و ۹۰ LC در روش آغشتهسازی مقادیر بالاتری را در مقایسه با روش غوطهورسازی دارند.