جرایم ناهنجار یهای اجتماعی هستند که جوامع هزینه زیادی را به گونهای مختلف بابت آن می پردازند. مهمترین هدف های دولت ها به کارگیری یک سیاست جنایی کار آمد، از بین بردن فــــرصت های ارتکاب جرم پیشگیری وضعی از وقوع جرم و برخورد با مجرمان است . در این راستا سازمان پلیس از شیوه های مختلفی مانند (افزایش نیروهای پلیس ، دوربین های مدار بسته و …) اسـتفاده کردند . با گسترش فناوری اطلاعات داده کاوی نیز به عنوان یک ابزار نرم افزار قدرتمند و به مراتب کم هزینه ترو کارآمد تر در اختیار سازمان های پلیس قرار گرفته است با استفاده از داده کاوی می توان الگوهای جرم را شناسایی کرد تا بتوان جرایم را پیش بینی و از وقوع آنها پیشگیری نمود.

برای استفاده از این ابزار ها باید فرایندهای اصلی داده کاوی در چهارچوبی معین طی کرد تا بتوان به مدل های دقیق تر برای جرایم و کشف الگوهای ناشناخته در بانک های اطلاعاتی دست یافت.

همان طور که در این مقاله گفته شد داده کاوی دارای قابلیت ها و امکاناتی است که برخی از آنها عبارتند از:

(۱ کشف ارتباط بین داده ها

(۲ امکان تصویرسازی داده ها

(۳  تحلیل حجم بسیار زیاد داده ها

پیشنهاد

با توجه به اینکه مؤلفه اصلی در داده کاوی جرم داده های موجود در بانک اطلاعاتی است،نهــاد می شود متغیرهای مربوط به هر جرم به صورت تخصصی توسط کارشناسان لذا پیش خبره در آن حوزه شناسایی و استخراج شود.

۱(   با توجه به متغیرهای شناسایی شده در مرحله قبل، تمامی فرایندهای جنایی از تشکیل پرونده تا صدور حکم در قالب یک سیستم پکپارچه مکانیزه شود. البته این مرحله نیازمند همکاری پلیس و قوه قضاییه است.

(۲ به منظور کاهش نویز و خطا در بانک اطلاعاتی باید آموزش لازم به کاربران داده شود و نظارت جدی در ورود اطلاعات درست صورت گیرد.