سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

عبدالحمید پاپ زن – عضوهیات علمی دانشگاه
زهرا کاظمی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه

چکیده:

هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی قابلیت های کارآفرینی(استقلال طلبی، کنترل درونی، انگیزه پیشرفت یا توفیق طلبی، ریسک پذیری و خلاقیت) دانشجویان دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی و تاثیر آموزش های دانشگاهی بر افزایش این قابلیت ها می باشد. پژوهش از نوع کاربردی است و از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردیده است که ضریب پایایی پرسشنامه ۰,۷۸ برآورد شده است. جامعه آماری مشتمل بردانشجویان چهارگرایش دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه می باشد که در سال تحصیلی۸۶-۸۷ مشغول به تحصیل بوده اند. نمونه آماری تحقیق شامل ۲۸۸ نفرازاین دانشجویان می باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزار spss انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که قابلیت های کارآفرینی دانشجویان به ترتیب اولویت شامل استقلال طلبی، کنترل درونی، ریسک پذیری، توفیق طلبی و خلاقیت و نوآوری بود. همچنین آموزش های دانشگاهی به استثنای متغییر کنترل درونی برای سایر متغییرها بی تاثیر بوده است. همچنین نتایج بیانگر آن بود که بین رشته های مختلف مطرح شده در تحقیق از نظر متغییرهای توفیق طلبی، خلاقیت و ریسک پذیری تفاوت معناداری وجود ندارد. اما از نظرمتغییرهای مرکز کنترل درونی و استقلال طلبی با ۹۵ % اطمینان تفاوت معنادار وجود دارد. بین دانشجویان دختر و پسر از نظر روحیه کارآفرینی نیز تفاوت معناداری ملاحظه نگردید.