سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عصمت ساعتچی – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
محمد کریمی –

چکیده:

در این پژوهش قابلیت ایجاد خاصیت حافظهشکل در فیلمهای پلیاتیلنترفتالات مورد بررسی قرار گرفتهاست. درپلیمرهای حافظهدار تغییر شکل اعمالی به وسیلهی حرارت دادن ماده تا بالای دمای انتقال آن قابل بازگشت است. چنینرفتاری از یک ساختار دو فازی با دو دمای انتقال متفاوت سرچشمه میگیرد. پلیمرهای حافظهدار در صنعت نساجی برای تهیه نخهای بخیه تجزیهپذیر، پارچههای ضد چروک، بالشتهای طبی و غیره به کار گرفته میشوند. اگرچه در اغلب مواردبروز رفتار حافظهشکل از سوی کوپلیمرهای دستهای مشاهده شده است اما نظریههای جدید قابلیت بروز این رفتار از سوی هموپلیمرهای نیمه بلوری را تایید میکنند. در این پژوهش نمونههایی از فیلمهای پلیاستر آمورف در دماهای مختلف بین۱۲۰ و ℃۲۳۰ و به مدت ۴ و۱۵min به صورت همدما متبلور شدند. اینطور فرض شده بود که ساختار حافظهشکل به وجود آمده متشکل از بخشهای بلور، آمورف و فازی میانی در بین ایندو به نام جزء آمورف سخت میباشد که به پلیمر امکان تغییرشکل و بازگشت به شکل اولیه را در نتیجهی کنش حرارتی میدهند. نتایج نشان میدهد که بیشترین بازگشت- پذیری متعلق به نمونههای عمل شده در دماهای پایین و به مدت زمان کم میباشد که دارای بیشترین WSpecific RAF ,کمترینWCهستند.