سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سبحان قربانی نصراله آبادی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد عمران-آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
مهدی اسمعیلی ورکی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه گیلان
مریم نوابیان – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه گیلان
روح اله پروانه خواه طهران – عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، گروه عمران، کرج، ایران

چکیده:

برآورد دبی در رودخان هها پیش نیاز طراحی در بسیاری از مسائل مهندسی منابع آب و مهندسی رودخانه می باشد. روش معمول در اندازه گیری مستقیم دبی در رودخان هها، روش های چند نقطه ای م یباشد که بعلت تعداد زیاد نقاط اندازه گیری در مقطع عرضی، بسیار وقت گیر و پرهزینه بوده و گاهی اوقات در شرایط سیلابی امکان پذیر نم یباشد. در تحقیق حاضر با استفاده از اصل حداکثر آنتروپی و معادله توزیع سرعت چیو، سرعت متوسط و دبی جریان در چندین مقطع از رودخانه پسیخا ن محاسبه شد و با روش گرافیکی که دقیق ترین روش در برآورد دبی جریان است مقایسه گردید. مقایسه نتایج بدست آمده نشان داد که مطابقت خوبی بین روش چیو در برآورد دبی جریان با مقادیر واقعی وجود دارد بنابراین می توان از این روش به عنوان جایگزین روشهای معمول در اندازه گیری دبی جریان در رودخانه ها بخصوص در مواقع سیلابی استفاده نمود