سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لیلا وفاجو – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمدعلی اسدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مجید علی آبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
معصومه عابد – کارشناس ارشد

چکیده:

از آنجا که جاذبهای طبیعی به وفور یافت شده و ارزان قیمت و گاه بدون هزینه می باشند جذب یونهای محلول توسط این مواد می تواند روشی مناسب جهت حذف فلزات سنگین از آبهای آلوده و پسابهای صنعتی باشد دراینتحقیق از زایدات برگ چای و پوشال گندم برای جذب سرب و از جاذب های خاک اره و پوسته شلتوک برنج برای جذب مس از آب آلوده با ازمایشات ناپیوسته و پیوسته استفاده شد آزمایشات درغلظت ها و زمانهای مختلف در PH بهینه برابر ۵ برای فلز سرب و ۵٫۵ برای فلز مس انجام گردید با توجه به نتایج آزمایشات ناپیوسته زمان تعادل ۲ ساعت حاصل شد نتایج آزمایشات ناپیوسته از ایزوترمهای لانگمایر و فرندلیچ تبعیت کردند ازمایشات پیوسته با استفاده از ستون جذب و جریان رو به بالا با دبی ۰٫۳۵ لیتر بردقیقه صورت گرفته درحالت کلی با گذشت زمان راندمان جذب روند نزولی داشت براساس نتایج حاصل حداکثر میزان جذب فلز سرب در آزمایشات پیوسته برای جاذب زایدات برگ چای و پوشال گندم ۹۹٫۵ درصد و مقدار جذب فلز مس توسط خاک اره و پوسته شلتوک برنج به ترتیب ۹۵ و ۶۳ درصد بدست آمد.