سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا صفری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران- مجتمع دانشگاهی
سعید برجی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران- مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری
حسن عباس زاده – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران- مجتمع دانشگاهی مواد و فنا
شهرام سیدین – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران- مجتمع دانشگاهی مواد و فنا

چکیده:

در این تحقیق به بررسی فرایند تف جوشی آلیاژTZM فعال شده با نیکل، پرداخته شده است. به این منظور پس ازمخلو طسازی پودر مولیبدن تجاری با۰/۸wt% پودر تیتانیوم ۰/۰۸wt% پودر زیرکونیوم و۰/۰۲wt%گرافیت به عنوان عناصر آلیاژی و۱wt% پودر نیکل به عنوان فعا لساز، پودر حاصله فشرد هسازی شده و در سه دمای ۱۴۰ ۱۶۰۰ و ۱۸۰ درجه سانتی گراد به مدت یک ساعت تف جوشی انجام شد. ریزساختار و ترکیب شیمیایی نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترونی مجهز بهEDS بررسی شد. چگالی نمون هها پس از ت فجوشی به روش ارشمیدس انداز هگیری گردید و مقادیر آن به ترتیب در سه دمای ۱۶۰۰،۱۴۰۰ ۱۸۰۰ درجه سانتی گراد ۸۷ ۸۹ و ۹۵ درصد چگالی تئوری به دست آمد. سختی نمونه ها دراین دماها نیز به ترتیب ۲۸۰ ۳۳۵ و ۳۶۰ ویکرز به دست آمد. انحلال نیکل و مولیبدن در یکدیگر باعث تشکیل لایه ای از ترکیب بین فلزی Mo-Ni شده که منجر به تسریع ت فجوشی و افزایش سختی شده است. از طرفی با افزایش دما چگالی بیشتر شده و افزایش چگالی باعث افزایش سختی نیز شده است