سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پروین دشتی – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، ایران
ایرج حسنزاده ناورودی – استادیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، ایران
مهرداد خانمحمدی – استادیار گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، ایران
جاهده تکیه خواه – کارشناس ارشد جنگلداری، دانشگاه مازندران، ایران

چکیده:

پارک جنگلی حسن آباد سنندج جزء اولین پارک های جنگلی دست کاشت در ایران است با توجه به وجود چشم اندازهای زیبا و مجاورت با قلعه تاریخی سن آباد از مناطق جاذب گردشگری در منطقه است، به دلیل فقدان برنامه ریزی صحیح و استفاده نادرست در معرض خطر نابودی قرار دارد، در دوران کنونی در پی بروز بحران های زیست محیطی، نابودی منابع و ایجاد موانع در راه رسیدن به توسعه پایدار لازم است برنامه ها بر اساس شناخت و ارزیابی توان محیطی صورت گیرد در این تحقیق به ارزیابی توان تفرجی پارک جنگلی حسن آباد از روش تجزیه تحلیل سیستمی و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی پرداخته شد. در گام اول اقدام به شناسایی منابع اکولوژیکی شد در مرحله بعد تجزیه و تحلیل و جمع بندی داده ها انجام گردید و منطقه به واحد ها ی همگن اکولوژیکی تجزیه شد و در نهایت با مقایسه ویژگی های اکولوژیکی ۴۳۴ هکتاری / هر یگان با مدل اکولوژیکی توریسم مخدوم نقشه توان تفرجی نهایی منطقه تهیه گردید. از کل مساحت ۶ ۲۱۱ هکتار) به تفرج گسترده طبقه یک و / ۴۸ درصد ( ۴ / ۳۷ هکتار) به تفرج متمرکز طبقهدو، ۶۵ / ۸ درصد( ۵۱ / منطقه ۶۴ ۱۸۵ هکتار) به تفرج گسترده طبقه دو اختصاص یافت. به دلیل اینکه بافت خاک لومی در محدوده وجود / ۴۲/۷۱درصد ( ۷ ندارد محدوده فاقد زون دارای توان تفرجی متمرکز طبقه یک می باشد.