سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی حبیبی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
محمد برزگری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات صفی آباد دزفول
خلیل عالمی سعید – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

مشخص نمودن ترکیب پذیری لای ی ن کها ی از مهمترین مراحل در برنامه ها به ی نژادی لاین ها ا یینبرد ذرت است. برای این منظور، نتایج حاصل از تلاقی ۹ لاین زودرس دانه ای با ۴ تستر در قالب آزمون مقدماتی مقایسه عملکرد (آگمنت) در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آبا ددزفول در سال ۱۳۸۷ مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج حاصل از تجزیه واریانس، اختلاف معنی داربین هیبریدها، لاین ها و تسترها و میانگین مربعات لاین × تستر را برای کلیه صفات مورد بررسی در سطح احتمال ۱% نشان می دهد. برآورد نسبت sca σ۲/gcaσ۲ بیانگر اهمیت بیشتر واریانس افزایشی نسبت به واریانس غیرافزایشی در کنترل صفات عملکرد دانه، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف بلال بود و ر بای صفات تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک، دوره پر شدن دانه و وزن هزار دانه واریانس غیرافزایشی نقش مهمتری نسبت به واریانس افزایشی نشان داد . جهت غربال لاین ه بارای مرحله بعدی خویش آمیز، یلاین های ۲/۷/۱ و ۲/۵/۱۷ و تسترهای Mo17 و ۲/۲۹/۱۴ بر اساس بهترین GCA و جهت تولید هیبریدهای برتر ترکیبات ۲/۲۹/۱۴×۲/۷/۱ ، Mo17×۱/۹/۴ و Mo17×۲/۷/۱ بر اساس بهترین SCA که عملکرد بالایی داشتند و همچنین برای اکثر صفات موثر بر عملکرد شرای طمطلوبی داشتند، انتخاب گردیدند.