سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

حامد توسلی – دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران
فرزانه فیضی – دانشیار عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

حضور بازدارنده های ترمودینامیکی در سیستمهای مستعد تشکیل دهنده هیدرات به منظور پیشگیری از تشکیل هیدرات در تجهیزات فرایندی و بهره برداری برپیچیدگی های نیروهای بین مولکولی موجود در سیستمهای تشکیل دهنده هیدرات می افزاید بنابراین با افزایش پیچیدگی های سیستم های مورد بحث توانایی معادلات حالت درجه سه متداول درپیش بینی شرایط تشکیل هیدرات با دقت مناسب کاهش می یابد. معادله حالت Elliott-Suresh-Donohue (ESD از جمله معادلات حالت بر پایه تئوری اغتشاش می باشد که امکان در نظر گرفتن نیروهای متعدد بین مولکولی موجوددر سیستم های تشکیل دهنده هیدرات را داراست. در سیستم های تشکیل دهنده هیدرات، اثرات تجمعی مولکولهای تجمع کننده آب و بازدارنده های ترمودینامیکی سهم قابل توجهی از نیروهای بین مولکولی را شامل می شوند. با توجه به این موضوع عبارت مربوط به درنظر گرفتن اثرات تجمعی به ساختار اصلی معادله حالت ESD افزوده شده است.