سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مقداد پیر صاحب – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
مجتبی محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشا
سارا محمدی – دانشجوی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
عبداله درگاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشا

چکیده:

مواد زائد و پخش آن در محیط زیست یکی از مهم ترین مشکلات جامعه بشری است که میزان آن با توجه به افزایش جمعیت روز به روز افزایش می یابد . برنامه ریزی و مدیریت مواد زائد جامد شهری بدون داشتن اطلاعات کافی و قابل اطمینان در باره نرخ تولید زباله و اجزای فیزیکی آن امکان نپذیرر نخواهد بود . مطالعه حاضر با هدف بررسی قابلیت بازیافت و کمپوست شدن پسماند شهری کنگاور انجام شد. روش بررسی : تحقیق حاضر از نوع توصیفی – تحقیقی می باشد که به منظور بررسی امکان بازیافت پسماند از مبدا در شهر کنگاور و تعیین اجزای فیزیکی ، نمونه هایی از زباله طی یک سال از بار کامیون و براساس روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی جمع آوری شده است . درصد اجزای زباله های خانگی بر اساس قطر ذرات ، درصد اجزای ترکیبی زباله ، چگالی تعیین و بر اساس تولید روزانه هر یک او مواد ، مقادیر مواد قابل بازیافت محاسبه گردید . و با استفاده از آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج : نتایج حاصل نشان داد که در شهر کنگاور روزانه به طور متوسط ۶۹ تن زباله تولید می شود که حدود ۱۱ درصد آن را مواد قابل بازیافت و ۸۶ درصد مواد آلی و حدود ۳ درصد دیگر ، سایر مواد می باشد . همچنین متوسط سرانه تولید روزانه زباله در شهر کنگاور ۸۷۰ گرم به ازای هر نفر در روز به دست آمده است . همچنین بیشترین مقدار تولید زباله در فصل تابستان و کمترین مقدار نیز مربوط به فصل زمستان است. نتیجه گیری : نتیجه این بررسی نشان داد که مواد قابل فساد بالاترین و شیشه کمترین میزان اجزاء زباله را تشکیل داده است . همچنین تبدیل حدود ۶۰تن زباله قابل فساد پذیر به کود آلی علاوه بر جلوگیری محیط زیست ، در توسعه کشاورزی منطقه صرفه جویی در مصرف کودهایی شیمیایی و نیز در آمد زایی شهری اهمیت دارد.