سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میلاد کاوسی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی دانشگاه علم و صنعت ایران
باقر ذهبیون – عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
آرش خوانساری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یکی از روش هایی که امروزه برای سنجش میزان امنیت سازه های دریایی و یا ارزیابی مجدد آنها به کار می رود، روش قابلیت اعتماد )قابلیت اطمینان( است. این دسته از روش ها عدم قطعیت های موجود مثل عدم قطعیت های ناشی از طبیعت بار، طبیعتمقاومت، ساخت مدل و غیره را لحاظ نموده و با ارائه معیار مناسبی به نام شاخص اعتماد میزان امنیت سازه را محک می زنند. در این تحقیق عملکرد پایه های سکو SP17 که در پارس جنوبی واقع شده است در شرایط طوفان و با استفاده از آنالیز قابلیت اطمینان موردبررسی قرار می گیرد. برای انجام آنالیز قابلیت اطمینان از روش مرتبه اول و دوم قابلیت اطمینان استفاده گردیده است. این روش برایتوابع حد مرزی غیر خطی به کار رفته در این تحقیق مناسب و کارآمد است. آنالیز دینامیکی بر روی مدل المان محدود سازه فوق با اعمال نیروی امواج شبیه سازی شده، انجام گردیده تا از تاریخچه زمانی پاسخ های بدست آمده از آن در آنالیز قابلیت اطمینان استفاده شود. شاخص اعتماد برای المان های مختلف پایه با توجه به موقعیت و خصوصیات هندسی آنها ارائه و مقایسه می شود وتاثیرات آسیب هایی از قبیل خوردگی در قالب آنالیز قابلیت اطمینان مورد بحث قرار می گیرد