سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد رضایی پژند – استاد گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
فرزاد شهابیان مقدم – دانشیار گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
محسن بمبایی چی – دانشجوی دکتری عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در تحلیل و طراحی قابهای فولادی، متغیرهای گوناگونی، مانند: بارهای وارد، ظرفیت عضوها و مشخصههای مواد وجود دارند که عدم قطعیت هریک از آنها میتواند اثر قابلتوجهی در ایمنی سازه داشته باشد. در این مقاله، به تحلیل پایداری قابهای فولادی، که عضوهای نیمهسخت و اثر نرمی پیوند دارند، پرداخته خواهد شد. برای بررسی قابلیت اعتماد پایداری این سازهها، نویسندگان سختی پیوندها و ضریب کشسانی تیرها را متغیرهای تصادفی میپندارند و تحلیل احتمال اندیشانه انجام میدهند. نمونههای عددی شبیهسازی شده به روش مونت کارلو نشان میدهند که عدم قطعیت در این عاملها میتواند سبب کاهش ۵۰ درصدی قابلیت اطمینان سازه گردد