سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نبرد حبیبی – دانشجوی دکتری مکانیک دانشگاه بوعلی سینا
ایوب یاری بروجنی – کارشناس ارشد مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف و عضو شرکت مهندسی و ساخت تاسیس
غلامحسین فرهی – استاد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
محمد دقیق – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و عضو شرکت

چکیده:

سکوهای فراساحل به عنوان منابع و ذخایر ارزشمند ملی محسوب میشوند، بنابراین تعمیر و نگهداری آنها بایستی به بهترین نحو انجام شود . این سکوها برای طول عمر مشخص و معین طراحی میشوند. آنها بایستی در انتهای طول عمر مفید که دچار عیب میشوند مورد بازرسی قرار گیرند . در این تحقیق ابتدا یک سکوی مورد بهرهبرداری در خلیج فارس با استفاده از نرمافزار SACS مدلسازی شده و سپس با استفاده از شرایط حاکم بر سکو، ۵ تحلیل استاتیکی و دینامیکی خستگی طیفی جهت بررسی اثر تاپساید و خوردگی انجام شده و ۱۰ اتصال بحرانی مشخص گردیده و با استفاده از روش قابلیت اطمینان، ضمن نوشتن یک برنامه کامپیوتری در محیط نرمافزار MATLAB شاخص ایمنی و احتمال شکست محاسبه گردید. نتایج محاسبات نشان داد که شاخص ایمنی برای پنج حالت تحلیل سکو و اولین اتصال بحرانی احتمال۱/۴۰ ،۱/۳۸ ، ۱/۰۷ ، ۱/۲۹ ، ۱/۰۶ و احتمال شکست نیز به ترتیب ۰۸۰۸/۰ ، ۰۸۳۸/۰ ، ۱۴۰۱/۰ ، ۰۹۸۵/۰ ، ۱۴۴۶/۰ میباشد. در تحلیل جاکت با تاپساید در حالت دینامیکی، در نظرگرفتن خوردگی باعث کاهش ۱۷/۸۳ درصدی شاخص ایمنی و افزایش ۴۶/۸۰ درصدی احتمال شکست میشود. قابل ذکر است که خوردگی در تحلیل دینامیکی خستگی سکو حتماً بایستی لحاظ گردد. همچنین تحلیل جاکت تنها بدون تاپ ساید و در نظر گرفتن خوردگی باعث کاهش ۱/۳۴ درصدی شاخص ایمنی و افزایش ۳/۷۱۲ درصدی احتمال شکست اتصال بحرانی نسبت به حالت بدون خوردگی میشود.