سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

قاسم نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدامین آسودار – دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
محمد پوزش – دانشجو

چکیده:

چنانچه عملیات زراعی درزمان بهینه انجام شود منجر به افزایش درعملکرد و کیفیت محصول می شود کاهش محصول در واقع از دست دادن بخشی از سود است که آن را هزینه به موقع انجام نشدن عملیات می گویند بخشی ازعوامل تاثیر درعملیات مربوط به مدیریت مزرعه است و بخشی دیگر به دلیل قابلیت اطمینان پایین تراکتور و خرابی های مکرر درمزرعه می باشد درمعادله ارایه شده توسط انجمن مهندسین کشاورزی آمریا ASAE جهت محاسبه هزینه به موقع انجام نشدن عملیات اثرقابلیت اطمینان پایین تراکتور درایجاد این هزینه منظور نشده است و ازطرفی تراکتور تعیین کننده ترین ابزار درانجام به موقع عملیات است بنابراین دراین مطالعه برای تعیین تابع قابلیت اطمینان تراکتورهای مسی فرگوسن ۳۹۹ دودیفرانسیل فعال درکشت و صنعت نیشکر امیرکبیر خوزستان توابع توزیع نرمال نمایی منفی فوق نمایی پواسون و ویبال برای فواصل کار تا خرابی درسال دهم عمر تراکتورهای مذکور به روش تخمین لحظه ای برازش شد و طبق آزمون کی دو بهترین تابع قابلیت اطمینان برای کار درشرایط مفروض تابع توزیع نمایی با فاکتور لاندا برابر با ۰/۰۰۸ بدست آمد.