سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد میرزاوند – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دا
علی محمدیان بهبهانی – عضوء هیئت علمیگروه مرتع و آبخیزداری،دانشگاه بهبهان
هدی قاسمیه – استادیار گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کا
علی اکبر نظری سامانی – استادیار گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیع

چکیده:

با توجه به اینکه مطالعات زمین شناسی نقش اساسی و بنیادی را در طرح های آبخیزداری ایفا می کنند، لازم است قبل از اجرای هر طرح آبخیزداری این مطالعات انجام شود و نتایج به دست آمده جهت موفقیت طرح ها به کار گرفته شود. در این پژوهش حوزه ی آبخیز چمران که در شمال شرق بهبهان واقع شده است، به عنوان منطقه ی مورد مطالعه در نظر گرفته شد. نحوه ی کار به این صورت بود که ابتدا نقشه های شیب، سازندهای زمین شناسی، مقاومت به فرسایش، واحد کاری، منابع آلوده کننده ی آب و شبکه ی هیدرولوژیکیبا استفاده از نرم افزارهای ۹٫۳ArcGIS و ۸٫۷ERDASIMAGINE تهیه گردید و مشخص شدکه سازندهای آسماری، گچساران و رسوبات کواترنری به ترتیب ۵۰/۶۲ و ۲۸/۳۹ و ۲۰/۹۹ درصد وسعت حوضه را تشکیل می دهند. بنابراین حساسیت به فرسایش در حوضه به خاطروسعت زیاد سازندهای گچساران و آسماری بالاست و سختی بالا و کیفیت پایین آب به خاطر وجود سازندهای آهکی آسماری و گچی گچساران است.نتایج حاصل از نقشه ی منابع قرضه نیز نشان دهنده ی وجود مقادیر فراوان واریزه های سازند آسماری بود که منبع مناسبی برای تهیه ی منابع قرضه ی مورد نیاز بندهای سنگی در حوضهاست.همچنین نتایج حاصل از ترسیم نمودار گل سرخی منطقه،روند اصلی شکستگی ها را به دلیل جنبش های گسل منطقه، شمال غربی – جنوب شرقی نشان داد که این امر باید در طراحی سازه ها مورد توجه قرار بگیرد.