سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد ملکوتیان – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ک
نادر یوسفی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده:

روشهای مختلفی برای سختی زدایی وجود دارد که هر یک معایب ومحاسن خاص خودرادارند. فرایند الکترو شیمیایی یا الکتروکواگولاسیون به علت ساده بودن توجه زیادی رابه خود معطوف داشته است. به این جهت از آن در حذف انواع یون ها ومواد آلی استفاده میشود.هدف از انجام این مطالعه، بررسی عملکرد فرایند مذکور تحت شرایط مختلف در حذف سختی آب می باشد. این بررسی یک مطالعه تجربی با استفاده پایلوت در مقیاس آزمایشگاهی است. پایلوت مورد استفاده از یک مخزن با حجم موثر ۱/۳ لیتر حاوی ۶ الکترود صفحه ای آلومینیمی با ابعاد ۱۰*۱۰ سانتی متر تشکیل شده است. الکترود ها به صورت یک در میان مثبت ومنفی به هم وصل شده واز یک منبع تغذیه برای تولید جریان برقمستقیم استفاده گردید. جهت انجام آزمایش از آب شرب شهر کرمان استفاده شد. وسپس راندمان حذف سختی در مقادیر اسیدیته ۵/۳ و ۷/۲ و ۱۰/۱ در گستره ی اختلاف پتانسیل ۵ و ۱۰ و ۲۰ ولت در مدت زمان های ۲۰ و ۴۰و ۶۰ دقیقه تعیین مقدار شد. نتایج نشان مدهد که میزان PH و اختلاف پتانسیل الکتریکی تاثیر مستقیمی روی حذف سختی به وسیله فرآیند الکتروکواگولاسیون دارد. بیشترین راندمان حذف در اسیدیته ۱۰/۱ و اختلاف پتانسیل ۲۰ ولت مشاهده شد.این نتایج با نتایج بررسی های Ranta Kumar و همکاران در موردحذف آسنیک و آقای بذر افشان و همکاران در مورد حذف کروم از محیط های آبی همخوانی دارد.