سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمدرضا یزدانبخش – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی د
محمدرضا مسعودی نژاد – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی د
احسان آقایانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
فیاض مهدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

در دهه های اخیر فناوری الکتروشیمیایی بطور موفقیت آمیزی در کشورهای توسعه یافته به محیط زیست کمک کرده است این تکنیک درموقعیت ها و صنایع مختلف در حذف دامنه وسیعی از آلاینده ها بکارگرفته شده است انعقاد و شناورسازی الکتریکی با استفاده از آند قربانی شونده بطور گسترده ای برای حذف ذرات معلق ترکیبات آلی رنگ یونهای فلزی و آنیونه ای غیرآلی و انواع ترکیبات مختلف از محلولهای آبی مورد بررسی قراگررفته است مکانیسم کلی انعقاد و شناورسازی الکتریکی ترکیبی از عملکرد مکانیسم های مختلف بطورهمزمان است که بطور زنجیروار باعثتشدید عملکرد همدیگر می شوند مکانیسم اصلی در فرایند ممکن است از طریق فرایندهای دینامیکی به عنوان واکنش های پیشرونده عمل کند وبا توجه به نوع آلاینده و پارامترهای محیطی و عملیاتی تغییر نماید از مهمترین عوامل موثر درکارایی این فرایند می توان به PH هدایت الکتریکی دانسیته جریان و نوع آرایش الکترودها اشاره کرد که هریک بهنوعی در جریان الکتریکی تولید شده به سطح الکترود تاثیر گذار ا ست انتظار می رود که فرایند انعقاد و شناورسازی الکتریکی با درنظر گرفتن مزایایی از قبیل حجم لجن تولیدی کم هزینه های بهره برداری پایین جنبه های بهداشتی و زیست محیطی مطلوب و بازده بسیار بالاتر نسبت به فرایندهای شیمیایی و بیولوژیکی درحذف مواد آلاینده ازم حلولهای ابی انقلابی شگرف در صنعت تصفیه ایجاد نماید.