سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عقیل مرادمند جلالی – دانش آموخته کارشناسی رشته جنگ لداری دانشگاه گیلان
رامین نقدی – استادیار گروه جنگلداری دانشکده ی منابع طبیعی دانشگاه گیلان

چکیده:

طراحی و احداث شبکه جادههای جنگلی در مناطق جنگلی کوهستانی، از ارکان اجرایی مدیریت علمی و صحیح عرصه های جنگلی محسوب شده و راهی به سوی توسعه پایدار تودههای جنگلی میباشد. این تحقیق در سری رزه شفارود در غرب استان گیلان انجام پذیرفت و با به کارگیری فنآوری GIS و استفاده از مدل MPSIAC به تولید نقشه پایداری برای طراحی جاده جدید در نرم افزار Arcview اقدام گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که جاده طراحی شده (پیشنهادی) با ۲۳۹۰۸ متر طول در مقابل ۲۵۲۸۰ متر جاده موجود توانست میزان پوشش مناسبی را در میان پارسلهای عبوری ایجاد نماید. طول شبکه جاده پیشنهادی ۱۳۷۲ متر کمتر از طول شبکه جاده موجود میباشد، علاوه بر آن میزان عبور شبکه جاده پیشنهادی از مناطق با پایداری بالا در حدود ۱۲ % بیشتر از شبکه جاده موجود می باشد. براساس نتایج این تحقیق عبور جاده پیشنهادی از مناطق ناپایدار نسبت به جاده موجود بیش از ۲ برابر کاهش یافته و تفاوت معنیداری در سطح ۹۹ درصد داشته است. که در مجموع باعث کاهش اثرات تخریبی جاده بر طبیعت می گردد. در نهایت نتایج به دست آمده نشان میدهد که استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی میتواند دقت طراحی و کیفیت شبکه جاده جنگلی را افزایش داده و باعث کاهش هزینه ها شود.