سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

الهام رودی – دانشجوی کارشناس یارشد سیستماتیک گیاهی
شهریار سعیدی مهرورز – دانشگاه گیلان رشت
ایرج مهرگان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

جنسEuphrasia ازخانواده Orobannchaceae دارای ۳۵۰گونه درجهان و ۶ گونه درایران می باشد هدف ازانجام این مطالعه بررسی فیلوژنی مولکولی جنس Euphrasia براساس توالی DNA ریبوزومی هسته ای ITS و توالی کلروپلاستی trnL-F درجهت بازسازی روابط فیلوژنتیکی گونه های این جنس می باشد برای دستیابی به توالی نوکلئوتیدی درابتدا DNA استخراج شد و پس از توالی یابی برای بررسی فیلوژنتییک مورد استفاده قرارگرفت آنالیز ماسیمم پارسیمونی با استفاده ازنرم افزار PAUP b.10 و آنالیز Baysian با استفاده از نرم افزار۴ Mrbayes v3.0 B انجام شدند نتایج بدست آمده ازا ین آنالیزها جایگاه این گونه ها را درفلورا ایرانیکا تایید کرد براساس فلوراایرانیکا دو گونه Euphrasiapetiolaris Euphrasiasevanensis دربخشه Euphrasia زیربخشه Ciliateae و سری petiolaris قرارمیگیرند که نتایج مولکولی درتایید این طبقه بندی می باشد و این دو گونه دردرخت ترسیم شده براساس متد ماکسیم پارسیمونی با ارزش حمایتی ۶۴درصد گروه خواهری محسوب میشوند.