سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیامک سیف پناهی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی دانشگاه کردستان
محمدحسن شمسی فرد – دانشجویان کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه کردستان
خالد میرزایی – دانشجویان کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه کردستان

چکیده:

آنزیم کاتالاز نقش مهمی را در جلوگیری از آسیب‌های ناشی از تنشهای محیطی مانند خشکی و شوری دارد.این آنزیم از طریق تجزیه رادیکال‌های اکسیژن آزاد به آب واکسیژن باعث کاهش صدمات ناشی از تنشهای محیطی میشود. به منظور بررسی روابط فیلوژنتیکی این ژن در ۹ گونه گیاهی، آنالیز in silico AFLP بر روی توالی های کدکننده (cDNA) آن انجام شد. پس از هضم توالی های cDNA با استفاده از دو آنزیم PSTI وCVIAII پروفیل قطعات آنها رسم شد. پروفیل قطعات تولید شده نشان داد که ۱۴ باند مشترک در بین این گونه ها وجود دارد. کوچکترین قطعه حاصل شده مربوط به Zea mays, Bracypodium distachyon, Triticum aestivum و Oryza sativa بوده که اندازه آن ۶ جفت باز بوده است که هر چهارتای این گونه ها عضو خانواده گرامینه ها میباشند همچنین بزرگترین قطعه ای که تولید شده مربوط به گونه Triticum aestivum با طول ۶۰۵ جفت باز میباشد. درخت فیلوژنی حاصل از این آنالیز با استفاده از روش حداکثر درست نمایی و الگوریتم Neighbor joining برای این نه گونه رسم شد وآنها را در پنج کلاستر قرار داد.