سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد اکبرزاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و مواد طبیعی مازندران

چکیده:

تعدادی از گیاهان دارویی علت دارا بودن اسانس مورد استفاده قرار می‌گیرد. گیاهان اسانس دار علاوه بر مصارف دارویی جهت معطر ساختن مواد غذایی، در صنعت است و بد که دو سال پیش از صنایع آرایشی و بهداشتی نیز استفاده می‌شود. در این تحقیق پس از شناسایی گونه‌ها، نمونه‌های گیاهی از هر کدام به میزان یک کیلوگرم در شرایط سایه خشک و نمونه‌ها پس از آسیاب شدن با استفاده از دستگاه لونجر به روش تقطیر مقابل اسراف کیتی شده و سپس نمونه اضافه تهیه شده توسط دستگاه‌های کروماتوگرافی گازی GC کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی GC/MS مورد تجزیه و شناسایی قرار گرفت. تعدادی از مهم‌ترین گونه‌ها به همراه مهم‌ترین قصاص و به لحاظ کیفی به شرح زیر می‌باشند : Eupatorium cannabinum(a-Terpinene 17.8%) ، Achillea biebersteinii (1,8-Cineole 7.9 %) ، Mentha aquatica (1,8Cineole 27.2%) ، Froriepia subpinnata (P-cymen-8-ol 34.7%) ، Thymus kotschyanus(pulegone 18.7 %) ، Thymus pubescens (Carvacrol 32.1 %) ، Dracocephalum kotschyi (limonene1 9.8%) ، Echium italicum (Hexadecanol 27.1 %) ، Calamintha officinalis (B-bisabolene 9.9 %) ، Artemissia fragrans(Camphor 46%) ، Teucrium scordium(B-carophyllene 22.8%)-