سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سلیمان خرمالی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

شناسایی حشرات و بندپایان مضر و مفید از مهم ترین و اساسی ترین ارکان مدیریت مبارزه باآفات می باشد. در راستای بررسی سازگاری ارقام گلرنگ در شرایط دیم گنبد کاوس، در طول ۲ سال زراعی، حشرات زیان آور آن جمع آوری شدند. نمونه ها از روی برگ، گل و قوزه با روش ضربه زدن و تکان دادن آن به داخل تور حشره گیری، شیشه حاوی سیانور جمع آوری و در آزمایشگاه تفکیک شدند. در طول سال های ۸۶-۱۳۸۵ مجموعا تعداد ۳۲ گونه، ۳۶ جنس، ۱۹٫خانواده و ۶ راسته از حشرات زیان آور شناسایی شد. در بین ۶ راسته جمع آوری شده، دو راسته سخت بالپوشان و ناجوربالان فراوان تر از بقیه بودند. به طوری که تعداد ۱۱ گونه، ۱۳ جنس و ۸ خانواده به راسته سخت بالپوشان و تعداد ۱۲ گونه، ۱۲ جنس و ۴ خانواده به راسته ناجوربالان تعلق داشت. همچنین از راسته جوربالان ۴ گونه، ۴ جنس و ۲ خانواده، از راسته بالپولکداران ۲ گونه، ۲ جنس و ۲ خانواده، از راسته دوبالان ۳ گونه، ۴ حنس و ۲ خانواده و از راسته ملخ ها یک جنس و یک خانواده جمع آوری و شناسایی شدند. تا قبل از تشکیل قوزه، سوسک برگخوار گلرنگ Cassida palaestina و بعد از تشکیل قوزه، سوسک گلخوار Oxythirea cinectella ، مگس گلرنگ Acanthiophilus helianth، سن کوهیDolycoris baccarus ، سرخرطومی گلرنگ Lixus sp ، زنجرک Euscelis alsius و سن Lygus pratensis دارای فراوانی نسبی بالاتری بوده و جزو آفات مهم گلرنگ در شرق استان گلستان به شمار می آیند. علاوه بر حشرات زیان آور، تعداد ۹ خانواده، ۱۸ جنس و ۱۱ گونه عنکبوت فعال در گلرنگ جمع آوری و شناسایی شد.