سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی باباچاهی – اعضای هیئت علمی مرکز آموزش عالی جهاد کشاورزی خلیج فارس-بوشهر
مهران آوخ کیسمی – اعضای هیئت علمی مرکز آموزش عالی جهاد کشاورزی خلیج فارس-بوشهر

چکیده:

این تحقیق به مدت یک سال در خورهای سلطانی و لشکری بوشهر در ساحل خلیج فارس انجام گر فته است . طی نمونه برداریهای ماهانه ماکروفو نهاومیوفونهای بستر خورهای سلطانی ولشکری دراستان بوشهرمورد شناسایی وشمارش قرارگرفتند. درهربارنمونه برداری عوامل محیطی شوری -اکسیژن وشرایط اب وهوایی ثبت گردید. نتایج حاصله نشان داد که درگروه ماکروفو نها پرتاران ، شکم پایان ودوکفه ایها گروههای غالب بودندوبیشترین فراوانی میوفونهادر فصل تابستان بوده است . موادالی بستر (بصورت درصد وزن خشک )درفصل تابستان به حداقل ر سید ودر فصل پاییز بالاترین میزان راداشته است واندازه دانه بندی رسوبات از ۵/تا کمتراز ۰۶۳ /میلی متربوده ودرصدذرات کوچک تراز ۰۶۳ /میلی متر در طول سال ۷۵-۹۰ درصدوزنی رسوبات را تشکیل داده است.