سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فریبا کامیاب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه حشر هشناسی، فارس، ایرا
هادی استوان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه حشره شناسی، فارس، ایرا
سید ابراهیم حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه جانور شناسی، فارس، ایر

چکیده:

با توجه به اهمیت و نقش کنه ها در محصولات زراعی و باغی، بررسیهایی بر روی فون کنه های راسته Mesostigmata در نخیلات منطقه بندر عباس در سالهای ۱۳۸۸-۱۳۸۹ صورت گرفت، نمونه برداری از روی اندامهای مختلف گیاه ، خاک اطراف آن و علفهای هرز موجود در باغات انجام شد که در مجموع ۹ خانواده، ۱۲ جنس و ۱۷ گونه به شرح زیر شناسایی شدند. ۱) Ameroseiidae: Ameroseius insignis Bernhard, 1963 ٢) Ascidae: Arctoseius sp. Sig Thor, 1930, Protogamasellus sp. near. hibernicus Evans,1982 ٣) Blattisociidae: Lasioseius sp. Berlese,1916 ۴) Digamasellidae: Dendrolaelaspis carsitarsalis (Halbert, 1915) ۵) Laelapidae: Androlealaps casalis (Berlese, 1887), Gaeolaelaps aculeifer (Canestrini, 1883), Gaeolaelaps nolli (Karg,1962), Hypoaspis (Alloparasitus) sp. , Hypoaspis (Pneumolaelaps) sclerotarsa (Costa, 1968) & Stratiolealaps miles (Berlese, 1892) ۶)Macrochelidae: Macrocheles sp. Latreilie,1829 ٧) Pachylaelapidae: Onchodellus hispani ( Berlese, 1908 ) ٨) Parasitidae: Gamasodes sp. Oudemans,1939 ٩) Phytoseiidae: Neoseiulus barkeri Hughes, 1948 , Neoseiulus marginatus (Wainstein, 1961) & Neoseiulus paspalivorus ( De Leon, 1957)