سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید علی طباطبایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منایع طبیعی استان یزد
اردلان مهرانی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
سید محسن مقیب القرا – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

عملکرد دانه در گیاه ذرت zea mays L. که برآیند اجزاء عملکرد می باشد همانند دیگر صفات زراعی شدیدا تحت تاثیر عوامل محیطی قرار می گیرد. تنش خشکی از مهم ترین این عوامل می باشد. بدین منظور تحقیقی با ۴ رقم ذرت دانه ای هیبرید سینگل کراس ۷۰۴ ، ۶۴۷ ، ۷۰۰ ،۵۰۰ و با دو میزان تنش بر اساس دور ابیاری ۷ و ۱۰ روز در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی بصورت اسپلیت پلات در ۳ تکرار در تابستان ۱۳۸۸ در شهرستان خاتم به اجرا گذاشته شد. صفات اندازه گیری شده شامل عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیک ، شاخص برداشت و میزان کلروفیل برگ بودند . نتایج نشان داد که تنش خشکی موجب کاهش معنی دار تمامی صفات اندازه گیری شده گردید بطوری که عملکرد دانه از ۱۰/۲ به ۵/۵ تن در هکتار (بترتیب در دور ابیاری ۷ و ۱۰ روز) کاهش یافت . بین ارقام نیز اختلاف معنی دار وجود داشت. ارقام دیررس عملکرد بالاتری نسبت به رقام میان رس داشتند . بیشترین عملکرد مربوط به رقم ۷۰۴ در شرایط بدون تنش ۱۱/۷ تن در هکتار و کمترین عملکرد مربوط به رقم ۵۰۰ در شرایط تنش ۳/۹ تن در هکتار می باشد. برای ارزیابی تحکل هیبریدها به تنش از شاخص حساسیت به تنش SSI استفاده گردید.شاخص حساسیت به تنش در رقم ۷۰۴ برابر ۰/۸۵۲ بوده که در میان ارقام کمتریم مقدار می باشد که بیان کننده بالاترین میزان تحمل خشکی در بین ارقام مورد بررسی می باشد.