سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی رحیمی تاکامی – پژوهشگاه نیرو ایران
ادوارد غریبیان – پژوهشگاه نیرو ایران

چکیده:

در این مقاله در ابتدا پتانسیل استفاده از سیستم مه پاش دریزد بررسی و سپس کارایی سیستم مهپاش تعریف شده است.پس از آن با شبیهسازی سیکل ترکیبی نیروگاه یزد تاثیر کارایی سیستم مهپاش بر عملکرد توربین گاز و سیکل بخار بررسی شده است. برای مشاهده تاثیر سیستم مه پ اش بر عملکرد توربینگاز، تغییر دبی جرمی عبوری، تغییر توان تولیدی و تغییر راندمان مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در تاثیرسیستم مهپاش بر عملکرد واحد بخارتغییر راندمان بویلر بازیاب، تغییر توان تولیدی سیکل بخارو تغییر راندمان سیکل بخاربررسی شده است.سپس با استفاده از نتایج بدست آمده ازتاثیر کارایی سیستم مهپاش بر توربینگاز و سیکل بخار تاثیرسیستم مهپاش بر عملکرد سیکل ترکیبی نشان داده شده است.در بخش بررسی عملی نیز نتایج حاصل از تست کارایی واطلاعات بدست آمده از لاگشیتها با نتایج بدست آمده ازشبیه سازی سیکل ترکیبی مقایسه شده است.