سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کامران ماهوتچی سعید – کارشناس ارشد اقتصاد انرژی
وحید اصفهانیان – استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران
حسن نهضتی – مرکز تحقیقات خودرو، سوخت و محیط زیست، دانشگاه تهران
محمدرضا قزل عاشقی – مرکز تحقیقات خودرو، سوخت و محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله یکی از اتوبوسهای شهری ایران خودرو، O 457 در نرمافزار CRUISE مدل شده و میزان مصرف سوخت اتوبوس هیبرید الکتریکی ساخته شده در مرکز تحقیقات خودرو، سوخت و محیط زیست به وسیله نرمافزار CRUISE بدست آمده و مصرف سوخت اتوبوس ۴۵۷ O متعارف با اتوبوس هیبرید الکتریکی سری برای سیکلهای مذکور، مقایسه شدهاند که در هر دو سیکل بیشاز ۳۰ % بهبود مصرف سوخت مشاهده میشود و در نهایت میزان اثرات زیست محیطی بکارگیری اتوبوس هیبرید شهری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتهاست.