سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس روشنی نیا – مدیر پروژه و کارشناسارشد آبیاری و زهکشی شرکتمهندسی مشاور دزآب
فرامرز زلقی – کارشناسمطالعاتشرکتمهندسی مشاور دزآب
حیدرعلی کشکولی – استاد دانشگاه و عضو هیأتعلمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان و مشاور عالی

چکیده:

با توجه به نگرش های جدید در مطالعات زهکشی زیرزمینی از جمله کاهش عمق کارگذاری بنابراین درمحدوده طرح، کارگذاری زهکشی زیر زمینی در حالت عمیق با عمق ۲/۲-۱/۹ متر و کم عمق با عمق کارگذاری ۱/۸-۱/۵ متر مقایسه گردید. در مطالعات قبلی عمق کارگذاری لوله های زهکشی زیرزمینی بین ۱/۹تا ۲/۲ متر بوده از آنجا که کارگذاری نصب زهکشها بیش از ۲ متر باعث افزایش هزینه های احداث وهمچنین هزینه های بهره برداری می شود لذا بازنگری زهکش های زیرزمینی ناحیه R1هندیجان در دوحالتذکر شده مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج اخذ شده از تحقیقات اخیر در ارتباط باکارگذاری لوله های زهکشی در عمق کمتر،ضمن کم شدن حجم آب تخلیه شده از خاک وسهولت اجرا ، سرعت اجرای زهکشی زیرزمینی افزایش و حجم عملیات خاکبرداری نیز کاهش می یابد. لذا با کاهش عمق کارگذاری فاصله زهکش های زیرزمینی کاهش پیدا نموده در صورتیکه این امر باعث افزایش هزینه های احداثشبکه زهکشی زیرزمینی گردیده است