سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدیداله افضلی – مسئول مرکز آموزش فنی حرفه ای گچساران
داود سبزواری – دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مکانیزاسیون دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

این مطالعه در سال ۱۳۸۸ جهتشناخت وضع موجود و ارائه راهکارهای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در شهرستان گچساران انجام گردید محدوده مورد مطالعه سه بخش باشت، مرکزی، لیشتر ، و خیرآباد محل استقرار مراکز خدمات جهاد کشاورزی وابسته به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گچساران با مجموع ۱۱۰ روستا بود دراین مطالعه میدانی جهت جمع آوری داده ها و طالعات نمونه گیری به روش خوشه ای و تصادفی ساده انجام گردید. در تجزیه و تحلیل تحقیق دربخش توصیفی آن از جداول توزیع فراوانی نمودار میانه، میانگین و برای سنجش روابط از آزمون K2 ضریب همبستگی دی کرامر و کندل و نرم افزارهای Word ، Excel استفاده شدهاست سطح زیرکشت منطقه مورد مطالعه ۴۷۷۵۰ هکتار بوده که ۳۸۲۰۰ هکتار معادل ۸۰ درصد آن به کشت گندم و جو آبی و دیم اختصاص یافته بود. از تعداد ۵۱۰ تراکتور موجود معادل ۵/۴ درصد شش سیلندر و مابقی چهار سیلندر و ۴۷/۵ درصد در محدوده عمر اقتصادی قرار داشتند.