سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی علی آبادی – شرکت برق منطقه ای خراسان
حسن زارع زاده – شرکت برق منطقه ای خراسان
مهرداد حجت – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

عموما در خطوط کابلی که به صورت دفنی اجرا میشوند نحوه قرارگیری کابلها در کنار یکدیگر آرایش تخت و یا آرایش مثلثی میباشد. در آرایش تخت به دلیل فاصله بیشتر کابلها نسبت به آرایش مثلثی حرارت کابل بهتر دفع شده و در نتیجه جریان بیشتری را میتوان از آن عبور داد اما از طرفی نیاز به فضا و هزینه بیشتری دارد. اینکه کدامیک از دو روش مذکور میبایست انتخاب گردد موضوعی است که به مسایل فنی و اقتصادی بستگی داشته و در این مقاله مورد بحث قرار میگیرد. بدین منظور یک خط فشارقوی کابلی با مشخصات واقعی و مشابه آنچه در داخل کشور انجام شده یک بار در آرایش کابلها به صورت تخت و بار دیگر در آرایش کابلها به صورت مثلثی مورد بررسی قرار می گیرد . بررسیها شامل ظرفیت خط، نحوه اتصال شیلد کابلها به یکدیگر، عمر کابل، فضای مورد نیاز و هزینههای تمام شده میباشد که در انتها نتایج لازم اخذ و با توجه به آن گزینه برتر انتخابa میگردد.