سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین رضازاده – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده تولید، گروه بهره برداری
محمدابراهیم سربندی فراهانی – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده تولید، گروه بهره برداری

چکیده:

اتخاذ تصمیمات صحیح در پروژه های رفع محدودیت های تولید در یک واحد نیروگاهی در حال کار و تعیین راهکارهای مناسب منوط به مطالعه اقتصاد ی همه راهکارها و م ی زان افزایش ظرفیت و راندمان قابل حصول و بررسی شاخص های اقتصادی میباشد. در این مقاله بررسی انجام شده بر روی راهکارها ی رفع محدود یت تولی د نیروگاه رام ین بررسی میشود. بررسی اثر عملکرد برج خنک کن نیروگاه رام ین به وسیله مدلسازی سیکل نیروگاه رامین و بررسی عملکرد برجها در شرایط آب و هوایی شهر اهواز و استفاده از نمودارها ی ارائه شده توسط شرکت سازنده برا ی عملکرد برجها در شرایط آب و هوایی فصل گرم شهر اهواز انجام م ی شود و سپس اثر اضافه شدن سل های جدید به برج خنک کن برا ی جبران این محدودیت تولید بررسی می شود. همچنین نوسازی کندانسور به وسیله تعویض لوله ها و رفع نشتی کندانسور به عنوان راه کاری برای کاهش افت خلاء کندانسور بررس ی میشود و در نهایت تعویض هیتر های فشار قوی نیروگاه به عنوان سومین گزینه رفع محدودیت تولی د بررسی می شود . شاخص های اقتصادی در نتیجه اجرای هر یک از این طرحها محاسبه شده و طرحهای به لحاظ اقتصادی اولویت بندی میشود.