سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبداله بریمانی آبکسری – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی
علی قاسمیان – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علی رفیقی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجید ذبیح زاده – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی امکان ساخت کاغذ فلوتینگ از پسماند زراعی در استان گلستان از دیدگاه فنی و اقتصادی می باشد میزان پسماند زراعی قابل استحصال چند محصول اصلی موجود و قابل استفاده برای تولید خمیر کاغذ، شامل گندم، جو، برنج، ذرت دانه ای ، دانههای پنبه ای و روغنی با میانگین سطح زیرکشت ۶۱۰ هزار هکتار محاسبه شد: که براین اساس میزان متوسط تولید پسماند زراعی قابل استحصال این استان در طی سالهای ۸۱تا ۸۸ حدود ۱۶۴۰۰۰۰ تن برآورد گردید که پتانسیل مناسب استان گلستان را برای تامین ماده اولیه از پسماند زراعی نشان میدهد ظرفیت تولید خمیرکاغذ فلوتینگ از پسماند زراعی ۲۰۰۰۰ تن در سال درنظر گرفته شده است و با توجه به آن جزئیات مربوط به اقلام مخارج سرمایه گذاری و بهره برداری از طریق مطالعه پروپوزالهای پیشنهادی بررسی پروژه های مشابه مراجعه به سازمان ها و نهادهای مربوطه و نمایندگی های شرکت ها استخراج گردیده است.