سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدمصطفی حسینعلی پور – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
کامران مبینی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
عبدالله مهرپناهی – کارشناس ارشد مکانیک تبدیل انرژی
صالح علی محمدی – کارشناس ارشد مکانیک تبدیل انرژی

چکیده:

[مجتبی جودکی] – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

بازتوانی به ا ضافه کردن وا حد( های) توربین گاز به سیکل ب خار وا ستفاده از حرارت گاز های خرو جی توربین ( های) گاز به من ظور بالا بردن راندمان کلی سیکل و افزایش ظرفیت نیروگاه ،گفته میشود.در این تحقیقا نواع روش های بازتوانی شامل گر مایش آب تغذ یه ، جع به هوای داغ ، ا ستفاده از بویلر کم کی و بازتوانی کا مل، معر فی شده ا ست. به دل یل ع مر بالای نیرو گاه ب ندرعباس ، روش بازتوانی کا مل برای ا جرا در ا ین نیرو گاهمناسب تشخیص داده شده است.سپس بازتوانی کامل نیروگاه با استفاده از ۳و ۴ توربین گاز مورد برر سی ف نی و اقت صادی قرار گرف ته ا ست. پس از مدل سازیسیکل نیروگاه ، بهینه سازی یک هدفه به منظور به حداکثر رساندن راندمان ا گزرژی سیکل ، با م حدودیت تابع هزی نه برق تول یدی ان جام شده ا ست.