سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا زادمهر – دانشجویکارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
محمدرضا مستوفی سرکاری – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
مرتضی الماسی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
احمد شریفی مالواجردی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی فنی و اقتصادی امکان بکارگیری سامانه های کشاورزی دقیق در مراحل مختلف تولید محصول گندم در شهرستان دزفول و ارائه الگوی اجرای کشاورزی دقیق در مناطق مختلف انجام پذیرفت اطلاعات مورد استفاده بوسیله پرکردن پرسشنامه توسط کشاورزان گندمکار وهمچنین مصاحبه با کارشناسان و مسئولان منطقه بدست آمد. نتایج مقایسه سطح مکانیزاسیون نشان میدهد که هیچ اختلاف معنی داری بین مناطق مختلف وجود ندارد نتایج اقتصادی نشان دهنده افزایش سود و نسبت منفعت به هزینه در روش کشاورزی دقیق نسبت به روش مرسوم درمناطق مختلف است بطوریکه بالاترین میزان منفعت به هزینه درمناطق مورد مطالعه ۴/۷ و پایین ترین آن ۰/۹۳ بودهاست نتایج پرسشنامه نشان دهنده آمار بالای پذیرش و علاقه مندی برای اجرای سیستم کشاورزی دقیق توسط کشاورزان است بطوریکهدر رابطه با علاقه مندی به اجرای سیستم کشاورزی دقییق حدود ۸۲ درصد گزینه خیلی زیاد و زیاد را انتخاب کرده اند.